TOTAL
HEALTH
CARE
Integrated Environmental Hygiene Management

ปรัชญาขององค์กร

บริษัท เออาร์เอส เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด สร้างให้เกิดสังคมที่มี “การจัดการสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ”

วิสัยทัศน์

เราคือ ‘หมอสิ่งแวดล้อม‘ ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ ของผู้คนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

กรณีศึกษา

หมอสิ่งแวดล้อม

หมอสิ่งแวดล้อม ที่ใช้เทคโนโลยีการวินิจฉัยที่ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้บริการที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย

ข่าวสารและหัวข้อ

สำนักงานกรุงเทพ