Food

 • HACCP
 • ISO9001
 • ORGANIC
 • SQF2000

การจัดการด้านสุขอนามัยภายใน
โรงงานผลิตอาหาร

ความรับผิดชอบของโรงงานผลิตอาหาร คือ กระบวนการผลิต และการกระจายสินค้าที่ปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ต้องไม่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ และไม่มีการปนเปื้อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้จำเป็นต้องรวมวิธีการควบคุมหลายรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 • Food image 4
 • Food image 5
 • Food image 6

บริการของเรา

 • ดูแลด้านการจัดตั้งระบบสุขาภิบาล ระบบการจัดการตามมาตรฐาน HACCP ระบบการจัดการตามมาตรฐาน GMP
 • ดูแลด้านการรับรองมาตรฐาน ISO
 • ดูแลด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของลูกค้าของคุณ
 • การทดสอบจุลินทรีย์ ในวัตถุดิบ, วัตถุดิบที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์
 • ทดสอบการตั้งค่าวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
 • ทดสอบจุลินทรีย์ของบรรจุภัณฑ์
 • การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การผลิต ตัวอย่าง เช่น เชื้อราในอากาศ, ฝุ่นในอากาศ, อุณหภูมิและความชื้น, ความแตกต่างของความดันอากาศ และความเข้มของแสง หรือคลื่นความถี่ของแสง
 • จุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต และตัวพนักงาน
 • จำแนกสิ่งแปลกปลอม
 • การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
 • การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะตรวจนับแมลง และหนู / การกำจัด พร้อมมาตรการการป้องกัน
 • จำหน่ายอุปกรณ์ดักจับแมลงหลายชนิด
 • การฝึกอบรมด้านการจัดการสุขอนามัยที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และหน้าที่ ของพนักงานโดยเฉพาะ
 • การสุขาภิบาลเครื่องปรับอากาศ, ท่อส่งแอร์ และระบบดูดอากาศ
 • การสุขาภิบาลระบบท่อระบายน้ำ
 • ชุดยูนิฟอร์มให้เช่า
 • เคลือบสารป้องกันเชื้อรา
 • การสุขาภิบาล
 • จำหน่ายผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด, สารฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์สำหรับการสุขาภิบาล
 • จำหน่ายสินค้าสำหรับสุขาภิบาลยูนิฟอร์ม / หมวก / ผ้าปิดปาก / ถุงมือ
 • การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคารจะช่วยเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

การจัดการด้านสุขอนามัยในซูเปอร์มาร์เก็ต

ความรับผิดชอบของซูเปอร์มาร์เก็ต คือการขายผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยจึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบทั้งกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ขั้นต้น และการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขาย
ดังนั้น เราได้นำเอาวิธีการการจัดการด้านสุขอนามัยทั้งส่วนของกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ขั้นต้น และการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขาย มาใช้

 • Food image1
 • Food image2
 • Food image3

บริการของเรา

 • ดูแลด้านการจัดตั้งระบบสุขาภิบาลระบบการจัดการตามมาตรฐาน HACCP ระบบการจัดการตามมาตรฐาน GMP
 • ดูแลด้านการรับรองมาตรฐาน ISO
 • ดูแลด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของลูกค้าของคุณ
 • การทดสอบจุลินทรีย์ ในวัตถุดิบ, วัตถุดิบที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์
 • ทดสอบการตั้งค่าวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
 • ทดสอบจุลินทรีย์ของบรรจุภัณฑ์
 • ดูแลด้านการจัดทำมาตรฐานสำหรับการรับวัตถุดิบ
 • ดูแลด้านการทดสอบ การประเมิน และการวิเคราะห์ สำหรับการรับวัตถุดิบ
 • การตรวจสอบผู้ขาย
 • จัดสัมมนาสำหรับการจัดการเรื่องสุขอนามัยแก่ผู้ขาย
 • การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นต้น ตัวอย่าง เช่น เชื้อราในอากาศ, ฝุ่นในอากาศ, อุณหภูมิและความชื้น, ความแตกต่างของความดันอากาศ และความเข้มของแสง หรือคลื่นความถี่ของแสง
 • ทดสอบจุลินทรีย์ของเครื่องมือสำหรับการปรุงอาหาร และกระบวนการ และตัวพนักงาน
 • จำแนกสิ่งแปลกปลอม
 • วิเคราะห์ข้อร้องเรียน
 • การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะที่ร้านค้าตรวจนับแมลง และหนู / การกำจัด พร้อมมาตรการการป้องกัน
 • จำหน่ายอุปกรณ์ดักจับแมลงหลายชนิด
 • ฝึกอบรมด้านการจัดการสุขอนามัยที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และหน้าที่ ของพนักงานโดยเฉพาะ
 • การสุขาภิบาลเครื่องมือสำหรับการปรุงอาหาร และกระบวนการ
 • การสุขาภิบาลเป็นประจำ และเป็นระยะ ตั้งแต่เบื้องต้น
 • การสุขาภิบาลเครื่องปรับอากาศ, ท่อส่งแอร์ และระบบดูดอากาศ
 • การสุขาภิบาลระบบท่อระบายน้ำ
 • ชุดยูนิฟอร์มให้เช่า
 • เคลือบสารป้องกันเชื้อรา
 • การสุขาภิบาล
 • จำหน่ายผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด, สารฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์สำหรับการสุขาภิบาล
 • จำหน่ายสินค้าสำหรับสุขาภิบาลยูนิฟอร์ม / หมวก / ผ้าปิดปาก / ถุงมือ
 • การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคารจะช่วยเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ