Others

การจัดการด้านสุขอนามัยที่ คลังสินค้า และอื่นๆ

ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บไว้ ไม่ให้ถูกทำลายจากแมลงและสัตว์พาหะ

  • Others image1
  • Others image2
ลดความเสียหายในผลิตภัณฑ์
เราดูแลป้องกันความเสียหาย และการปนเปื้อนของสินค้าที่เก็บไว้ในคลัง จากแมลงและสัตว์พาหะ
การลดต้นทุนสำหรับมาตรการต่างๆ
การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงโดยวิธีแบบสุ่มมีผลในระดับปานกลางเท่านั้น เราตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบ เราขอแนะนำและใช้มาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ