Pharmaceuticals, Medical Devices and Cosmetics factories

 • Corresponding to GMP and PIC/S
 • Corresponding to ISO9001

การจัดการด้านสุขอนามัยที่ โรงงานเภสัชกรรม, เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอางค์

การจัดการด้านสุขอนามัยตามมาตรฐานระบบ GMP, PIC/S ถูกนำมาใช้ในโรงงานเภสัชกรรม ระบบการจัดการด้านสุขอนามัยแบบครบวงจรของ ARS Environmental Services (ปกติเราเรียกระบบนี้ว่า 'Total Health Care’) เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และเราให้ระบบรับประกันคุณภาพ ตามหลักปฏิบัติของ บริษัทโอซูก้า กรุ๊ป โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ก็ใช้การจัดการด้านสุขอนามัยตามมาตรฐานระบบ GMP ด้วยเช่นกัน บนสมมติฐานที่ว่าไม่มีการปนเปื้อน เพื่อให้มั่นใจว่า มันมีความจำเป็นต่อความสมดุลของนโยบาย, ขั้นตอน, สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบการจัดการ

 • Medicine image 1
 • Medicine image 2

บริการของเรา

 • ดูแลเรื่องการทบทวนวิธีการจัดการตามหลัก GMP และ PIC/S
 • ดูแลด้านการรับรองมาตรฐาน ISO
 • การทดสอบจุลินทรีย์ ของวัตถุดิบ, วัตถุดิบที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต, สินค้าสำเร็จรูป และหีบห่อ
 • ดูแลด้านการตรวจสอบกระบวนการผลิต และการล้าง
 • ดูแลด้านการตรวจสอบสาธารณูปโภค เช่น เครื่องปรับอากาศ และน้ำที่ใช้ในกระบวนการ
 • การจำแนกสิ่งแปลกปลอม
 • การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
 • การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะตรวจนับแมลง และหนู / การกำจัด พร้อมมาตรการการป้องกัน
 • การจำหน่ายอุปกรณ์ดักจับแมลงหลายชนิด
 • ฝึกอบรมด้านการจัดการสุขอนามัยที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบและหน้าที่ของพนักงานที่เฉพาะเจาะจง
 • ควบคุมการสุขาภิบาลในพื้นที่สะอาด และกึ่งสะอาด
 • การสุขาภิบาลและกำจัดการปนเปื้อนที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่สะอาดและกึ่งสะอาด
 • ควบคุมการสุขาภิบาลสำหรับพื้นที่ทั่วไป
 • การสุขาภิบาลเครื่องปรับอากาศ, ท่อส่งแอร์ และระบบดูดอากาศ
 • การสุขาภิบาลระบบท่อระบายน้ำ
 • ชุดยูนิฟอร์มให้เช่า
 • เคลือบสารป้องกันเชื้อรา
 • การสุขาภิบาล
 • จำหน่ายผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด, สารฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์สำหรับการสุขาภิบาล
 • จำหน่ายสินค้าสำหรับสุขาภิบาลยูนิฟอร์ม / หมวก / ผ้าปิดปาก / ถุงมือ