Car & Fiber factories

การจัดการด้านสุขอนามัยที่โรงงานผลิตยานยนต์ และ โรงงานผลิตเส้นใย

ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอม เช่นแมลง และชิ้นส่วนของเส้นผม

  • Car image1
  • Car image2
ลดความเสียหายในขั้นตอนการพ่นสี และผลิตภัณฑ์
เราดูแลกิจกรรมด้านการจัดการแมลงและสัตว์พาหะ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากแมลงในห้องพ่นสีที่โรงงานผลิตยานยนต์
สำหรับโรงงานผลิตเส้นใย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัสดุสุขอนามัย เราดูแลการจัดตั้ง และปรับปรุงระบบการจัดการด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
การลดต้นทุนสำหรับมาตรการต่างๆ
การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงโดยวิธีแบบสุ่มมีผลในระดับปานกลางเท่านั้น เราตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบ เราขอแนะนำและใช้มาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ
ตระหนักถึงการสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงสถานที่
เรากำหนดมาตรฐานการควบคุมในห้องพ่นสีที่โรงงานผลิตยานยนต์ และโรงงานเส้นใย เพื่อแนะนำรายละเอียดวิธีการทำความสะอาดพื้นคอนกรีต และการปรับปรุงสถานที่